Ring oss!
Kontor: +46-(0)8 775 00 41
Maila oss
Kontor: shipping@euroglobe.se

Kvalitet & Miljö

Euroglobe arbetar med kvalitets och miljöfrågor

Euroglobe jobbar målmedvetet och kontinuerligt med kvalitets och miljöfrågor

Vårt uppdrag

Att vara professionella, personliga och förse med det bästa värdet.
Med vår kunskap och förståelse för företags processer, tekniska utveckling och logistiska tjänster, vårt uppdrag är att arbeta som partners för att simplifiera och utveckla transportlösningar vilka ökar effektiviteten och reducerar kostnader för kunden, allt med miljön i åtanke.

Kvalitet i fokus

Tydliga mål och ständiga förbättringar genomsyrar Euroglobes kvalitetsarbete.
Vi är kända för att inte lova mer än vi kan hålla.

 • Vi arbetar systematiskt med att förkovra oss själva och förbättra våra processer.
 • Vi utför ett par gånger per år marknadsundersökningar där vi frågar våra kunder vad de tycker om Euroglobes sätt att arbeta.
 • Vi åtar oss inte jobb som vi inte kan klara av.
 • Våra kvalitetsmål är höga och konkreta.

Miljöpolicy

Euroglobe jobbar målmedvetet och kontinuerligt med dessa frågor. För att lyckas i all verksamhet man företar sig är detta nyckeln till framgång. Euroglobe är ett speditionsföretag som hyr in transportresurser från andra företag. Vi eftersträvar total kontroll och att våra uppdrag utförs med hög kvalité och att miljöhänsyn tas enligt våra fastställda mål.

Vi ställer krav på vår organisation för att kostnadseffektivt utföra arbetet och samtidigt ta hänsyn till miljö och kvalitets aspekter.
Arbetsbeskrivningar, avvikelserapporter, instruktioner för arbetsmoment, fordonskontroll, rätt utrustning osv. Allt är dokumenterat och följs upp kontinuerligt.

Euroglobe har policys för arbetsmiljö, miljö och kvalité.
Euroglobe arbetar enligt miljönormen ISO 14001, ett arbete som vi startade 2006 och som vi beräknar kommer att leda till certifiering under 2009.

Ett ingående arbete av företagets rutiner och leverantörer har gjorts. Miljöutredning är genomförd och redovisad. Ett miljöledningssystem är infört. Flera betydande miljöaspekter har identifierats och följande 3 har vi för närvarande fokuserat oss på.

 1. Utsläpp till luft.
 2. Utsläpp till mark och vatten (kemikalier och däck).
 3. Uppkomst och hantering av avfall

Euroglobe har infört ett åtgärdsprogram för att minimera verksamhetens miljöpåverkan.

 • Vid inköp av transporter. Våra speditörer är instruerade att välja bästa miljö alternativ vid inköp av utomstående transporter och fokusera på miljöcertifierade företag i det mån dessa accepteras av slutkunden.
 • Samlastningar: Vi har flera transportledare som dagligen söker de optimala lösningarna för att undvika att onödiga mil körs och därmed minimera utsläpp.
 • Material: Kontorsmaterial och packningsmaterial och annat förbrukningsmaterial är noggrant kontrollerat och valt ur aspekten ”bästa miljöval”.
 • Leverantörer/inköp: Euroglobe kräver av våra samarbetspartner bedriver ett aktivt miljöarbete. Vid inköp av tjänster eller produkter krävs specifikation på varans innehåll.
 • Sopsortering: Denna sker på kontoret och vår terminal. Dokumenterade instruktioner finns och kontinuerlig utbildning bedrivs.

Beställ gärna vår miljömanual – kontakta vår miljö- kvalitetssamordnare på 08- 7550041

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå